login:     hasło:       

Regulamin korzystania z serwisu „Burmistrz Odpowiada"


Ogólne warunki korzystania z serwisu:

 1. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
 2. Przesłanie pytania za pomocą serwisu „Burmistrz Odpowiada" dostępnego na stronie internetowej Miasta Chojnowa pod adresem www.chojnow.eu oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie informacje przesłane przez i do Użytkownika* za pomocą serwisu „Burmistrz Odpowiada" przechowywane są w bazie danych serwisu.

Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi:

 1. Odpowiedzi na pytania zadane poprzez serwis „Burmistrz Odpowiada" udziela Burmistrz* lub wskazana przez niego osoba, najbardziej kompetentna w danym zagadnieniu.
 2. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania i jest udzielana w zakresie zadań ustawowych Burmistrza*. Uwagi i komentarze dotyczące funkcjonowania instytucji, które nie podlegają władzy Burmistrza* nie będą publikowane. Serwis służy dobrej komunikacji Burmistrza* z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami Urzędu Miejskiego.
 3. Udzielona odpowiedź nie może stanowić podstawy do roszczeń w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 5. Treść pytania przesłanego za pośrednictwem serwisu „Burmistrz Odpowiada" wraz z odpowiedzią będzie opublikowana wraz z imieniem i/lub nazwiskiem i/lub nickiem Użytkownika* na stronie internetowej Miasta Chojnowa pod adresem www.chojnow.eu.
 6. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia przez Użytkownika* zadającego pytanie, pytanie i odpowiedź będzie publikowane na stronie internetowej Miasta Chojnowa bez podania jego imienia i nazwiska.
 7. Dla poprawnego zadania pytania należy wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować niniejszy regulamin oraz potwierdzić pytanie klikając w link w otrzymanej korespondencji.
 8. Adres e-mail Użytkownika* nie podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Chojnowa i służy jedynie do autoryzacji zadanego pytania oraz stanowi zabezpieczenie przed automatycznym publikowaniem treści przez złośliwe oprogramowanie.
 9. Do zapytań i odpowiedzi nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.112, poz. 1198 ze zm.).
 10. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania anonimowe, sporządzone w języku innym niż polski, zawierające wulgaryzmy, obelgi, teksty zawierające groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach lub łamiące zasady współżycia społecznego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wiadomości o takich treściach mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania powtarzające się.


Odpowiedzialność:

 1. Burmistrz* oraz Administrator* nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 2. Administrator* serwisu „Burmistrz Odpowiada" zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych Użytkownika* osobom trzecim bez zgody Użytkownika*. Nie dotyczy to uprawnionych do żądania takich danych na mocy stosownych przepisów organów państwowych, takich jak sądy, prokuratura czy policja.
 3. Administrator* dokłada wszelkich starań, aby serwis „Burmistrz Odpowiada" oraz wszystkie usługi udostępnione za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator* nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po jego stronie lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.


* Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
1. Burmistrz - Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies.
2. Użytkownik - osoba przesyłająca drogą elektroniczną pytanie do Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa za pośrednictwem serwisu „Burmistrz Odpowiada".
3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis „Burmistrz Odpowiada", którym jest Studio Komputerowe MEDIART Arkadiusz Rybczyński z siedzibą w Chojnowie, ul. Kilińskiego 30E.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie